1/ VOUCHER20K

 • Trạng thái: Đang áp dụng
 • Giảm 20,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
 • Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 700,000₫
 • Mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần
 • Áp dụng từ 12:14 PM hôm nay đến 11:59 PM 31/01/2022

2/ VOUCHER50K

 • Trạng thái: Đang áp dụng
 • Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
 • Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,500,000₫
 • Mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần
 • Áp dụng từ 12:16 PM hôm nay đến 11:59 PM 31/01/2022

3/ VOUCHER80K

 • Trạng thái: Đang áp dụng
 • Giảm 80,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
 • Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,400,000₫
 • Mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần
 • Áp dụng từ 12:17 PM hôm nay đến 11:59 PM 31/01/2022

4/ VOUCHER150K

 • Trạng thái: Đang áp dụng
 • Giảm 150,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
 • Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,000,000₫
 • Mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần
 • Áp dụng từ 12:19 PM hôm nay đến 11:59 PM 31/01/2022

5/ VOUCHER250K

 • Trạng thái: Đang áp dụng
 • Giảm 250,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
 • Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 6,000,000₫
 • Áp dụng từ 12:20 PM hôm nay đến 11:59 PM 31/01/2022