NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA ĐỒNG HỒ JACK PHAN

I.     Nguyên tắc chung

Sản phẩm được bán và giới thiệu trên website https://donghojackphan.vn/ bao gồm hàng hóa đáp ứng đầy đủ qui định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo. Mọi hoạt động bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên web đều  được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua.

Hoạt động mua bán tại website https://donghojackphan.vn/ được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II.  Quy định chung

Website thương mại điện tử https://donghojackphan.vn/ do Hộ kinh doanh Đồng Hồ Jack Phan phát triển  và quản lý.

Định nghĩa chung:

Người Bán Là Hộ kinh doanh Đồng Hồ Jack Phan

Người mua là các cá nhân, tổ chức mua bán, đặt hàng trên website https://donghojackphan.vn/.

Hàng hóa mua bán : chính là sản phẩm trên website https://donghojackphan.vn/.